Regulamin korzystania
z Serwisu AV-POLAND.com

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Regulamin Wydarzenia – regulamin określający szczegółowe warunki organizacji oraz uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu organizowanym przez Instytut Transportu Samochodowego.
 3. AV-POLAND/Portal – strona udostępniana poprzez sieć Internet służąca m.in. rejestracji na Wydarzenia, którego właścicielem jest Instytut Transportu Samochodowego, z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 03-301 przy ul. Jagiellońskiej 80 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Wydział nr XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130051, NIP 5250008382, REGON 000127692.
 4. Administrator danych osobowych – Instytut Transportu Samochodowego, z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 03-301 przy ul. Jagiellońskiej 80 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Wydział nr XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130051, NIP 5250008382, REGON 000127692.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która podczas rejestracji skutecznie założyła konto w AV-POLAND.com.
 6. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca konto w AV-POLAND.com, która skutecznie zarejestrowała się na Wydarzenie za pośrednictwem Portalu.
 7. Organizator – podmiot będący faktycznym organizatorem Wydarzenia.
 8. Wydarzenie – wydarzenie o charakterze naukowym i biznesowym, w którym uczestnictwo Organizator zapewnia zarejestrowanym użytkownikom.
 9. Konto – zespół danych, informacji o Użytkowniku przechowywanych przez Portal dla potrzeb realizacji funkcji Portalu, przekazanych samodzielnie i dobrowolnie przez Użytkownika, będący elementem bazy danych oraz jej systemu zarządzania.
 10. Opłata – opłata za udział w Wydarzeniu określona przez Organizatora, którą wpłaca Użytkownik po rejestracji na Wydarzenie.

§2. Rodzaje i zakres usług

 1. Portal AV-POLAND.com udostępnia Użytkownikom dane i informacje o Wydarzeniach, które Organizatorzy udostępnili na Portalu.
 2. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu mają możliwość zarejestrowania się na Wydarzenia.

§3. Założenie i użytkowanie konta użytkownika

 1. Założenie Konta Użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Przed założeniem Konta w Portalu, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Użytkownicy, zakładając Konto w Portalu, wyrażają zgodę na jego postanowienia oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Organizatora na potrzeby realizacji umów zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Po zakończeniu procesu rejestracji na Wydarzenie, Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego Konta z wykorzystaniem loginu i hasła, w którym może zarządzać swoimi danymi. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zawartych na Koncie. Wszelkie niezgodności wynikające z niedochowania powyższego obowiązku obciążają Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad użytkowania Konta. W każdym czasie Użytkownik może usunąć Konto użytkownika w trybie przewidzianym Polityką Prywatności.

§4. Rejestracja na Wydarzenie

 1. Możliwość rejestracji na Wydarzenie za pośrednictwem AV-POLAND.com, mają zarówno osoby, które posiadają aktywne Konto użytkownika jak i nowi użytkownicy.
 2. Dokonując rejestracji na Wydarzenie użytkownik deklaruje znajomość i akceptację Regulaminu Wydarzenia, który jest mu udostępniony w wersji elektronicznej przed dokonaniem rejestracji.
 3. Podczas procesu rejestracji na Wydarzenie, Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie swoje dane, które są wymagane przez Organizatora.
 4. W celu dokonania skutecznej rejestracji na Wydarzenie, niezbędne jest przeprowadzenie pełnej rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego oraz Opłaty, jeśli jest wymagana w Regulaminie Wydarzenia.
 5. Kwoty Opłat zawierają podatek VAT oraz wszystkie inne podatki.

§5. Płatność

 1. Sposób dokonania opłaty znajduje się w Regulaminie Wydarzenia.

§6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi działania Portalu i procesu rejestracji na Wydarzenia należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: rejestracja@avpoland.com.
 2. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi przebiegu Wydarzenia należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: info@avpoland.com.
 3. AV-POLAND.com odpowiada wyłącznie za prawidłowość działania Portalu i zastrzega sobie prawo negatywnego rozpoznania reklamacji, jeżeli dotyczy ona skutków działań Użytkownika wynikających z naruszenia lub niezastosowania się do Regulaminu.

§7. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

 1. Wszelkie kwestie związane z rezygnacją uczestnika z udziału w Wydarzeniu, na którą się zarejestrował będą rozwiązywane zgodnie z Regulaminem Wydarzenia (o ile jest to przewidziane).
 2. W przypadku odwołania imprezy bądź zmiany jej terminu zwrot kosztów wniesionych z tytułu Opłaty będzie dokonywany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Wydarzenia (o ile jest to przewidziane).

§8. Odpowiedzialność

 1. AV-POLAND.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika. W żadnym wypadku Użytkownik nie może udostępniać swojego dostępu do Portalu innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej.
 2. AV-POLAND.com nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez Użytkownika.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne jednak stanowi konieczny warunek prawidłowej realizacji usług dostępnych na Portalu.
 2. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz Polityką prywatności AV-POLAND.com.
 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z naszą Polityką prywatności oraz Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

§10. Prawa do własności intelektualnej

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące treści zamieszczonych na Portalu oraz oprogramowania dostępnego bądź wykorzystanego na Portalu należą do Administratora.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator poinformuje Użytkownika o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem danych z Konta użytkownika lub poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa polskiego.
 4. Wszelka komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a portalem powinna być prowadzona drogą elektroniczną.