Regulamin III Konferencji Naukowej AV-POLAND
„Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja Naukowa „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 roku.
 2. Organizatorem Konferencji jest Instytut Transportu Samochodowego przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator: Instytut Transportu Samochodowego przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu.
  2. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez wysyłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://avpoland.com/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji oraz Regulamin serwisu znajduje się pod adresem: https://avpoland.com/.

§2. Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dodatkowych informacji niezbędnych do rejestracji.
 3. Uczestnictwo bierne oznacza wyłącznie chęć udziału w konferencji jako słuchacz. Uczestnictwo czynne oznacza chęć aktywnego uczestnictwa w obradach tj. wygłoszenia referatu lub udziału w panelu dyskusyjnym.
 4. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

§3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie swojego wizerunku poprzez upublicznienie zdjęć, transmisję online przez Internet konferencji AV-POLAND 2022 oraz na publikację zdjęć i materiału video z ww. konferencji przez Instytut Transportu Samochodowego na kanale YouTube, Facebook, Instagramie, Twitterze, stronie konferencji, stronie internetowej CK:PAP i ITS w celach informacyjnych, promocyjnych.
 2. Uczestnik oświadcza, że ww. materiały (zdjęcia, wideo) z jego udziałem nie naruszają jego dóbr osobistych.
 3. Niniejsza zgoda:
  • ­ nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,
  • dotyczy wszelkich materiałów, w tym zdjęć, wideo z jego udziałem wykonanych podczas konferencji AV-POLAND 2022.
 4. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

§4. Dane osobowe

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb przeprowadzenia online przez Internet konferencji AV-POLAND 2022 oraz na publikację materiału, w tym zdjęć i video z ww. konferencji przez Instytut Transportu Samochodowego na kanale YouToube oraz Facebook, Instagramie, Twitterze, stronie internetowej CK PAP i ITS w celach informacyjnych, promocyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  • administratorem danych osobowych Uczestnika jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 80;
  • w sprawach przetwarzania danych osobowych Uczestnika należy kontaktować się zInspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@invoi.email lub listownie na adres korespondencyjny: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa;
  • Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu transmisji online przez Internet konferencji AV-POLAND 2022 Instytut Transportu Samochodowego oraz publikacji materiałów tym zdjęć i video z ww. konferencji przez Instytut Transportu Samochodowego na kanale YouToube oraz Facebook, Instagramie, Twiterze, stronie internetowej CK PAP i ITS;
  • Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Instytut Transportu Samochodowego, a po zakończeniu realizacji działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
  • w odniesieniu do danych osobowych Uczestnika decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 22 RODO;
  • Uczestnik posiada:
   • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   • na podstawie 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO;
  • Uczestnikowi nie przysługuje:
   • w związku z 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 20 RODO;
   • na podstawie 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.

 

Podanie przez  Uczestnika danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w konferencji w formie stacjonarnej w Hotelu Sofitel Warszawa Victoria.

 

 §5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji.
 2. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Konferencji, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Konferencji, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych podczas Konferencji, w zakresie jak w treści pkt. 3.1. Regulaminu, W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2022 r.