Kierownik projektu AV-PL-ROAD

Kierownik projektu AV-PL-ROAD

Adrian Mazur – Kierownik Projektu AV-PL-ROAD, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury